TEST: Najlepsze S?uchawki Ranking - Toppricer

TEST: Najlepsze S?uchawki Ranking

W tym artykule zebraliśmy 0 najlepszych , które możesz obecnie dostać na rynku. Wymienione zostały ocenione na podstawie tego, jak dobrze wypadły w 0 recenzjach, gdzie między innymi zostały uznane za „najlepsze w teście”.

Wybraliśmy najlepsze na podstawie opinii ekspertów i oceniliśmy cenę każdego produktu, więc jeśli szukasz odpowiedniego S?uchawki w odpowiedniej cenie, możesz przeczytać wszystko o różnych S?uchawki tutaj i znaleźć dokładnie taki, który spełnia Twoje potrzeby.

Autor: Anna Kus
0 Recenzje
Zatwierdzone przez: Simon
0 Produkty
Ostatnia aktualizacja: Jan 25, 2023
45 godzin Czas spędzony

Toppricer polecane produkty

Tutaj możesz zobaczyć produkty polecane przez Toppricer, takie jak produkt w najlepszej cenie lub nasz najlepszy w testach.

Nasze najlepsze w tej cenie zostaną wkrótce znalezione
Najlepszy w teście zostanie głosowany wkrótce
Już niedługo znajdziesz nasz wybór premium

Nasz test zawiera szeroki przegląd produktów

Informacje o tym, co zawiera ten artykuł.

 • 1Najlepsze S?uchawki na rynku w 2022
 • 2Wszystkie funkcje
 • 3Przewodnik - co należy wziąć pod uwagę przed zakupem
 • 4Informacje dotyczące bezpieczeństwa i reklamacji
 • 5Wskazówki dotyczące konserwacji / utrzymania S?uchawki
 • 6Plusy i minusy

Przewodnik po s?uchawkach

Technologia s?uchawek staje si? z roku na rok coraz bardziej zaawansowana, ponieważ odkrywamy nowe informacje o optymalnych cz?stotliwo?ciach dźwi?ku i sposobach projektowania wewn?trznych mechanizmów. Istnieje tak wiele opcji i modeli, że wybór s?uchawek może wydawa? si? trudnym zadaniem. W rzeczywisto?ci nieograniczone możliwo?ci oznaczaj?, że można znaleź? model który nie tylko pasuje do preferencji dźwi?kowych użytkownika, ale i do jego rozmiaru g?owy i kszta?tu ucha.

S?uchawki poprawiaj? wrażenia dźwi?kowe, skupiaj? uwag? i poprawiaj? wyniki sportowe. Dost?pnych jest niezliczona ilo?? s?uchawek, od tanich po drogie, nauszne po douszne i przewodowe po bezprzewodowe.

Najlepsze s?uchawki maj? wiele ciekawych funkcje, wygodne dopasowanie i ekscytuj?c? jako?? dźwi?ku. Pami?taj tylko, że im wi?cej funkcji chcesz, tym zakup b?dzie droższy.

Jak wybra? najlepsze s?uchawki?

S?uchawki s? niezb?dnym narz?dziem do wej?cia w skupienie podczas treningu, nauki, grania lub relaksu. Jak wi?c wybra? najlepsze s?uchawki dla siebie? Zadaj sobie kilka z poniższych pyta?, aby okre?li?, na które funkcje warto wyda? wi?cej, a na które nie.

 • Do jakich czynno?ci potrzebujesz s?uchawek?
 • Na jakiej jako?ci dźwi?ku Ci zależy?
 • Jak cz?sto używasz s?uchawek?
 • Jakie s? Twoje preferencje dotycz?ce ??czno?ci? Bluetooth czy przewodowe?
 • Czy jeste? kim?, kto ?atwo gubi klucze, portfel i inne drobiazgi?
 • Jaki jest Twój budżet na s?uchawki?

Aby okre?li? najlepsze s?uchawki do swoich potrzeb, przeanalizuj, w jaki sposób planujesz korzysta? ze s?uchawek. Czy masz jedn? par? w pracy i chcesz mie? osobn? do torby na si?owni?? A może planujesz używa? jednego zestawu s?uchawek do wielu czynno?ci?

Je?li ?wiczysz lub wybierasz si? na d?ugie spacery na zewn?trz, warto zwróci? uwag? na funkcj? wodoodporno?ci. Je?li natomiast szukasz s?uchawek do pracy – potrzebujesz mikrofonu i funkcji redukcji szumów. Gracze powinni upewni? si?, że ich s?uchawki s? kompatybilne z ich systemem gier.

Na jakiej jako?ci dźwi?ku Ci zależy?

Jako?? dźwi?ku to czynnik, który wp?ynie na ogóln? cen? Twoich s?uchawek. Jako?? dźwi?ku najlepiej standaryzuje si? w kilobitach na sekund? (Kb/s). Im wi?cej Kbps ma urz?dzenie, tym wyższa jako?? dźwi?ku. Na jako?? dźwi?ku wp?ywa również impedancja i pasmo przenoszenia. Obie te kwestie omówimy bardziej szczegó?owo poniżej. Nowoczesne s?uchawki maj? aktywne lub pasywne funkcje redukcji szumów, które wykorzystuj? technologi? do t?umienia dźwi?ków z zewn?trz, zapewniaj?c niezak?ócone s?uchanie.

Jak cz?sto używasz s?uchawek?

Zastanów si?, jak cz?sto używasz s?uchawek na co dzie?. S?uchawki bezprzewodowe s? ?atwe w noszeniu, ale wymagaj? regularnego ?adowania. Jeżeli s?uchasz muzyki na s?uchawkach przez ca?y dzie?, w takim przypadku d?ugi czas pracy na baterii jest niezb?dny, aby? móg? korzysta? ze s?uchawek bez frustracji. Je?li jednak s?uchasz muzyki sporadycznie w trakcie dnia, ta?szy model z krótszym czasem pracy na baterii powinien by? odpowiedni dla Twoich potrzeb.

Jakie s? Twoje preferencje dotycz?ce ??czno?ci? Bluetooth czy przewodowe?

Zarówno s?uchawki Bluetooth, jak i przewodowe maj? wysok? jako?? dźwi?ku, a sam wybór zależy to od Twoich preferencji i sposobu, w jaki regularnie korzystasz ze s?uchawek. S?uchawki bezprzewodowe wymagaj? ?adowania baterii, z drugiej strony,. s?uchawki przewodowe oszcz?dzaj? k?opotów z ?adowaniem, ale maj? przewód, który ogranicza ruchy.

W pracy ograniczanie ruchu może nie by? tak zauważalne, jednak na si?owni lub podczas uprawiania sportu, ograniczony ruch może by? frustruj?cy. 

Czy jeste? kim?, kto ?atwo gubi klucze, portfel i inne drobiazgi?

W takim przypadku, ma?e s?uchawki douszne na Bluetooth ale po??czone ze sob? krótkim kablem mog? okaza? si? najlepsz? opcj?.

Jaki jest Twój budżet na s?uchawki?

Budżet jest ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji, któr? mark? i model s?uchawek wybra?. Ceny s?uchawek wahaj? si? od kilkudziesi?ciu z?otych do nawet kilku tysi?cy. Miej na uwadze realistyczny budżet na to, ile chcesz wyda? na nowy zestaw s?uchawek w oparciu o ich funkcje. Im wi?cej funkcji chcesz, tym wyższa cena.

Jak optymalnie korzysta? ze s?uchawek?

Technologia s?uchawek rozwija si? każdego roku. Nowe modele s?uchawek maj? intuicyjne funkcje, rozpoznawanie g?osu, zatrzymywanie i wznawianie muzyki przez stukni?cie w s?uchawk? i nie tylko. Oto kilka wskazówek, jak optymalnie korzysta? z nowoczesnych s?uchawek.

S?uchawki wskazuj? optymalne po?ożenie ucha dzi?ki oznaczeniom prawej i lewej strony na nauszniku. Aby zapewni? najwygodniejsze dopasowanie i najlepszy dźwi?k, za?óż nauszniki na w?a?ciwe ucho.

Gdy nie używasz s?uchawek przewodowych, przechowuj je w etui, aby unikn?? zginania i uszkodzenia przewodów. Przewody s?uchawkowe s? trwa?e, ale mog? straci? ??czno?? przy nadmiernym zginaniu. Przechowywanie ich w etui zmniejsza pl?tanin? przewodów i u?atwia korzystanie z nich.

Wyczy?? s?uchawki po użyciu, zw?aszcza po treningu. Woskowina gromadzi si? wewn?trz wk?adek dousznych i może uszkodzi? etui ?aduj?ce. Użyj w tym celu wilgotnej szmatki.

Wskazówki dla kupuj?cych nowe s?uchawki

Zebrali?my kilka wskazówek, które pomog? Ci podj?? w?a?ciw? decyzj? podczas wyboru najlepszych s?uchawek do Twoich potrzeb.

Najlepsz? rzecz? do zrobienia przed zakupem jest przymierzenie s?uchawek, które planujesz kupi?. Czytanie specyfikacji i recenzji produktów to d?uga droga do zaw?żenia opcji, ale komfort i dźwi?k s? subiektywne. Przymierzanie s?uchawek b?dzie jedynym sposobem, aby dowiedzie? si?, czy s? dla Ciebie odpowiednie.

W przypadku zakupu s?uchawek przez Internet zalecamy zakup w sklepach z możliwo?ci? zwrotu. Okno polityki zwrotów pozwoli Ci wypróbowa? s?uchawki, aby okre?li? ich dopasowanie i dźwi?k przed podj?ciem decyzji o ich zatrzymaniu.

Zrozumienie specyfikacji s?uchawek

Zapoznaj si? ze specyfikacj? s?uchawek, aby pomóc Ci zdecydowa?, które s?uchawki s? dla Ciebie najlepsze. Poniżej znajduj? si? przydatne terminy dotycz?ce specyfikacji s?uchawek, które pomog? Ci zrozumie?, co kupujesz.

Design akustyczny

Istniej? dwa rodzaje konstrukcji akustycznych s?uchawek, otwarte i zamkni?te. Zamkni?ta konstrukcja akustyczna oznacza pasywn? redukcj? ha?asu. Otwarta konstrukcja akustyczna nie ma t?umienia ha?asu.

Bezstratna kompresja audio

Opisuje, które pliki audio może odtwarza? Twoje urz?dzenie. Pliki audio wyst?puj? w wielu formach i nie wszystkie s?uchawki i urz?dzenia obs?uguj? wszystkie pliki audio.

Advanced Audio Coding (AAC) obs?uguje pliki MP4, ADTS i 3GP. Je?li chcesz odtwarzasz pliki audio Free Lossless Audio Codec (FLAC), musisz upewni? si?, że Twoje urz?dzenie jest z nimi kompatybilne.

Żywotno?? baterii

S?uchawki bezprzewodowe należy na?adowa?, wi?c znajomo?? d?ugo?ci czasu pracy baterii na pojedynczym na?adowaniu, pomaga zaplanowa? sposób korzystania ze s?uchawek. 

Przetworniki

Przetworniki to ma?e g?o?niki w s?uchawkach. Wk?adki douszne zazwyczaj zakrywaj? je żelowymi ko?cówkami. S?uchawki nauszne pokrywaj? przetworniki tkanin?, aby zmniejszy? wibracje i zwi?kszy? komfort.

Istnieje sze?? rodzajów przetworników:

 • dynamiczne lub przetworniki ruchomej cewki
 • planarne przetworniki magnetyczne
 • równoważenie sterowników armatury
 • przetworniki elektrostatyczne
 • przetworniki przewodnictwa kostnego
 • przetworniki hybrydowe

Najpopularniejszym sterownikiem w wi?kszo?ci s?uchawek s? Dynamic Drivers. Jednak audiofile mog? preferowa? jako?? dźwi?ku sterowników elektrostatycznych.

Pasmo przenoszenia

Pasmo przenoszenia to zakres tonów, które s?uchawki mog? odtworzy?. Zazwyczaj pasmo przenoszenia wynosi od 20 do 20 000 Hz, co jest zakresem ludzkiego s?uchu.

Problem z charakterystyk? cz?stotliwo?ciow? s?uchawek jako metryk? polega na tym, że istnieje wiele zmiennych wp?ywaj?cych na odtwarzane tony. Dopasowanie s?uchawek do g?owy i sposób, w jaki uszczelniaj? dźwi?k może zmieni? odczyt, jaki uzyskasz dla pasma przenoszenia s?uchawek.

Preferencje dźwi?ku to kolejny czynnik, który wp?ywa na to, jak cieszysz si? pasm przenoszenia. Niektórzy wol? mocny bas, podczas gdy inni chc? neutralnego dźwi?ku z równie czystym i wyraźnym niskim, ?rednim i wysokim zakresem.

Odpowiedzi cz?stotliwo?ciowe dla różnych zestawów s?uchawkowych s? reprezentowane przez różne litery. Te litery wskazuj?, jak wygl?da sygnatura dźwi?kowa s?uchawek na wykresie. Sygnatury dźwi?kowe w kszta?cie litery V maj? mocne tony niskie i wysokie oraz neutralne tony ?rednie. Sygnatury dźwi?kowe w kszta?cie litery W podkre?laj? niskie, ?rednie i wysokie tony.

Impedancja

Impedancja to termin opisuj?cy, ile mocy potrzebuje twój sprz?t audio do dzia?ania. Im wyższa impedancja, tym wyższa g?o?no?? wyj?ciowa. Je?li jednak impedancja jest wysoka, urz?dzenie potrzebuje wi?cej energii elektrycznej do wytworzenia dźwi?ku.

Impedancja jest reprezentowana w omach. W zestawie s?uchawkowym na impedancj? wp?ywa konstrukcja cewek drgaj?cych w urz?dzeniu.

Impedancja od 20 do 40 omów jest idealna dla wi?kszo?ci s?uchaczy muzyki. Audiofile doceniliby uci?żliwo?? dźwi?ku z wi?kszej impedancji. 

Ocena IPX

IP oznacza ochron? przed wnikaniem. Stopie? ochrony IPX to znormalizowany test stosowany w urz?dzeniach elektronicznych w celu opisania ich poziomu ochrony przed wod? i cia?ami sta?ymi, takimi jak cz?steczki kurzu.

IPX0 – brak wodoodporno?ci

IPX1 – Urz?dzenie jest zabezpieczone przed kapi?c? wod? i kondensacj?

IPX2 – Urz?dzenie jest zabezpieczone przed pionowo kapi?c? wod?

IPX3 – Urz?dzenie jest chronione przed rozpryskami kierunkowymi pod k?tem 60 stopni

IPX4 – Urz?dzenie jest zabezpieczone przed zachlapaniem wod?

IPX5 – Urz?dzenie jest chronione przed strumieniami wody pod niskim ci?nieniem

IPX6 – Urz?dzenie jest chronione przed strumieniami wody pod wysokim ci?nieniem

IPX7 ?? urz?dzenie można zanurza? na g??boko?? do 3 stóp przez 30 minut

IPX8 – możliwo?? zanurzenia w wodzie powyżej 1 metra

IPX9 – Urz?dzenie jest zabezpieczone przed strumieniami wody pod wysokim ci?nieniem i wysok? temperatur?

Kilobity na sekund? (Kb/s)

Kilobity na sekund? lub Kbps to metryka okre?laj?ca, ile kilobitów danych jest przesy?anych z pliku audio do s?uchawek na sekund?. S?uchawki przewodowe efektywnie przesy?aj? dane, wi?c ta metryka jest ważniejsza w przypadku bezprzewodowych zestawów s?uchawkowych z funkcjami Bluetooth. S?uchawki przewodowe przesy?aj? maksymalnie 2304 kilobitów na sekund?, podczas gdy Bluetooth przesy?a maksymalnie 760 kb/s.

Wi?kszo?? plików audio ma szybko?? transmisji 256 Kb/s, przy czym pliki audio o wyższej jako?ci wymagaj? szybko?ci transferu 520 kb/s. Wi?kszo?? zestawów s?uchawkowych Bluetooth obs?uguje zwyk?e pliki audio o wysokiej jako?ci. Je?li s?uchasz wysokiej jako?ci plików audio na s?uchawkach Bluetooth, przed zakupem sprawdź kb/s plików i s?uchawek.

Wyciek dźwi?ku

Wyciek to termin opisuj?cy izolacj? akustyczn? w s?uchawkach. Duża ilo?? nieszczelno?ci oznacza, że ????osoby wokó? Ciebie us?ysz? to, czego s?uchasz, zw?aszcza gdy g?o?no?? b?dzie wysoka. Niski wyciek oznacza, że ????nawet przy dużej g?o?no?ci osoby znajduj?ce si? w pobliżu nie b?d? s?ysze? tego, czego s?uchasz.

Wyg?uszanie szumów

Zamkni?te konstrukcje akustyczne lub s?uchawki z redukcj? szumów maj? dwa sposoby na powstrzymanie ha?asu przed rozpraszaniem si? podczas s?uchania muzyki.

Aktywna redukcja szumów (ANC) to technologia, w której s?uchawki dostosowuj? dźwi?k do otoczenia. ANC intuicyjnie (lub aktywnie) wykorzystuje mikrofony i czujniki do wykrywania dźwi?ków w Twojej okolicy. Po wykryciu dźwi?ku technologia równoważy cz?stotliwo?ci, t?umi?c ha?as z zewn?trz.

Pasywna redukcja szumów (PNC) polega na blokowaniu dźwi?ków przez s?uchawki ze wzgl?du na ich izolacj? i konstrukcj?. W przeciwie?stwie do ANC, PNC nie wykorzystuje technologii do redukcji ha?asu z zewn?trz.

Integracja z asystentem g?osowym

Niektóre s?uchawki maj? integracj? z asystentem g?osowym, co oznacza, że ????możesz zasi?gn?? porady Siri, Alexy lub Google na swoich s?uchawkach. Upewnij si?, że Twój wirtualny asystent jest kompatybilny z Twoim urz?dzeniem przed zakupem s?uchawek z integracj? z asystentem g?osowym.

 

Ranking: Top 5 s?uchawek nausznych

1. Bose QuietComfort 45 SE

Bezprzewodowe s?uchawki nauszne Bose QuietComfort 45 SE dzia?aj? przez 24 godziny, oraz posiadaj? funkcj? szybkiego ?adowania – 15 minut wystarczy na 3 godziny pracy. Wyposażone s? w redukcj? szumów, co sprawia, że rozmowy s? bardziej komfortowe również w gorszych warunkach.

2. APPLE Airpods Max ANC

Bezprzewodowe s?uchawki nauszne Apple AirPods Max oferuj? aktywn? redukcj? szumów i adaptacyjn? korekcj? dźwi?ku. Dodatkowo, skutecznie eliminuj? szumy z otoczenia i dostosowuj? parametry do warunków, w których obecnie si? znajdujesz. Gwarantuj? czysty i wyraźny dźwi?k, również podczas rozmów telefonicznych, a dzi?ki aż o?miu mikrofonom każde s?owo b?dzie zrozumia?e dla rozmówcy. 

3. Sony WH-1000XM4 ANC

Bezprzewodowe s?uchawki nauszne Sony WH-1000XM4 oferuj? funkcj? automatycznego wstrzymywania i wznawiania odtwarzania muzyki, t?umienie dźwi?ku oraz tryb multipoint. Urz?dzenie ?aduj? si? przez USB-C, 10 minut ?adowania wystarczy na 5 godzin pracy, a po pe?nym zasilaniu urz?dzenie pracuje aż 38 godzin. Dost?pna jest również obs?uga asystentów g?osowych.

4. Marshall Major IV Bluetooth

Bezprzewodowe s?uchawki nauszne Marshall Major IV oferuj? aż 80 godzin pracy na baterii (oraz 15 godzin po jedynie 15 minutach ?adowania). Wyposażone s? w ma?y joystick ustawie? na nauszniku. Urz?dzenie jest lekkie i zajmuje niewiele miejsca. 

5. JBL Tune 510BT

Bezprzewodowe s?uchawki nauszne JBL Tune 510BT oferuj? do 40 godz. pracy, oraz bardzo szybkie ?adowanie (5 minut ?adowania to kolejne 2 godziny pracy). Dodatkowo, oferuj? parowanie z dwoma urz?dzeniami jednocze?nie. Co wi?cej, s? kompaktowe – w pe?ni sk?adaj? si? na p?asko.

 

Ranking: Top 5 s?uchawek dousznych

1. Apple AirPods Pro (2. generacji)

Bezprzewodowe douszne s?uchawki Apple AirPods Pro (2. generacji) mog? pracowa? aż 6 godzin oraz by? do?adowywane przez etui aż na kolejne 30 godzin. Etui zosta?o wyposażone w g?o?nik, co pozwala na ?atwe zlokalizowanie s?uchawek. S?uchawki doskonale wspó?pracuj? z iPhone??em czy Apple Watchem, a po??czenie z urz?dzeniem nast?puje po otworzeniu wieczka etui. Dodatkowo, automatycznie wstrzymuj? odtwarzanie po wyj?ciu s?uchawki z ucha. Co wi?cej, eliminuj? ha?asy z otoczenia. Do kompletu do??czone adaptery w czterech rozmiarach.

2. Apple AirPods (2. generacji) z etui ?aduj?cym

Bezprzewodowe douszne s?uchawki Apple AirPods (2. generacji) z etui ?aduj?cym mog? pochwali? si? dobr? jako?ci? dźwi?ku i innowacyjn? technologi?. Umożliwiaj? 5 godzinn? prac? oraz do?adowywanie s?uchawek w etui na nast?pne 24 godziny. S?uchawki doskonale wspó?pracuj? z iPhone??em czy Apple Watchem, a po??czenie z urz?dzeniem nast?puje po otworzeniu wieczka etui. Dodatkowo, automatycznie wstrzymuj? odtwarzanie po wyj?ciu s?uchawki z ucha. 

3. Samsung Galaxy Buds2

Bezprzewodowe douszne s?uchawki Samsung Galaxy Buds2, posiadaj? aż trzy wbudowane mikrofony, co umożliwia swobodne prowadzenie rozmowy nawet w trudnych warunkach. Co wi?cej, eliminuje ha?asy z otoczenia. Ten model może pochwali? si? najd?uższym czasem pracy – aż 7,5 godziny, oraz dodatkowe 29 godzin z etui. S?uchawki wyposażone s? w dynamiczne dwudrożne g?o?niki, które pozwalaj? na bardzo szczegó?owy odbiór dźwi?ków. 

4. Xiaomi Redmi Buds 3 Lite

Bezprzewodowe douszne s?uchawki Xiaomi Redmi Buds 3 Lite po pierwszym sparowaniu same ??cz? si? z urz?dzeniem po wyj?ciu z etui. Do kompletu oprócz etui i s?uchawek  do??czone adaptery w trzech rozmiarach oraz dwie pary zaczepów na s?uchawki. Nowoczesny tryb Bluetooth 5.2 zapewnia przesy?anie dźwi?ków bez opóźnie?. 

5. S?uchawki Philips TAT2206

Bezprzewodowe douszne s?uchawki Philips TAT2206, dost?pne s? w czterech kolorach (bia?ym, czarny, zielonym oraz różowym), wyposażone s? w kompaktowe etui ?aduj?ce z diod? LED, która informuje o poziomie na?adowania. W pe?ni na?adowane s?uchawki pozwalaj? na 6 godzin użytkowania. Etui do?adowuje s?uchawki do 12 dodatkowych godzin pracy. Dodatkowo, możliwe jest ?adowanie jednej s?uchawki, i jednoczesne korzystanie z drugiej. Dzi?ki wbudowanemu mikrofonowi z funkcj? wyciszenia szumów, można odbiera? po??czenia i rozmawia?. Do kompletu do??czone adaptery w trzech rozmiarach.

Podsumowanie

S?uchawki to osobiste do?wiadczenie. Jako konsumenci mamy możliwo?? wyboru idealnego dopasowania, dźwi?ku i funkcji na podstawie tego do jakich celów używamy s?uchawek. Preferencje użytkowników wp?yn??y na rynek, wprowadzaj?c nowe projekty i innowacje, dzi?ki czemu s?uchawki s? bardziej intuicyjne i przyjazne dla użytkownika.

Najlepsze s?uchawki maj? wspólne cechy, takie jak:

 • Dobra jako?? dźwi?ku
 • Wbudowany mikrofon
 • D?uga żywotno?? baterii
 • Wygodne dopasowanie
Powrót do góry

The score is calculated from 1 to 100 based on selected factors:

 • User reviews count for 70%.
 • The price counts for 15%.
 • Expert reviews count for 10%.
 • And selected specifications count towards 5%.